Trông

Bài viết của Hanita Trần Duyên mây, phận gió  Duyên chó, phận mèo  Duyên nào chẳng là duyên  Phận nào chẳng là phận  Ta đây cứ nhận  Lấy đâu ra lắm hận thù ghét yêu  Hận ta?  Thù người?  Ghét vật?  Yêu đời?  Muôn vạn hình tướng do người mà ra  Người là ta  MàĐọc tiếp “Trông”