Duyên mây, phận gió

Bài viết của Hanita Tran

Duyên đến thì nhận, phận đến thì theo

Không cưỡng cầu 

Không sầu vui

Chỉ một chốn để giong buồm cất gió mà tới lui

Đó là Hiện Tại 

Nhưng

Hiện tại là hiện tại 

Làm gì có tới có lui

Chỉ có ngay đây, lúc này

Ánh trăng, gió lộng … đủ đầy nhân gian

Đăng bởi Phan Ý Ly

Hello. I am a being that has been thru the adventure of the mind, tasting the fruits of self inflicted sufferings in various ways that were mistakened for love, success, freedom, truth and beauty. I had wokened up from the biggest dream of human mind and am now humbly here to take each moment in purity and clarity and to share this down to earth magic of being in touch with reality, to whomever interested.

%d người thích bài này: