Duyên mây, phận gió

Bài viết của Hanita Tran

Duyên đến thì nhận, phận đến thì theo

Không cưỡng cầu 

Không sầu vui

Chỉ một chốn để giong buồm cất gió mà tới lui

Đó là Hiện Tại 

Nhưng

Hiện tại là hiện tại 

Làm gì có tới có lui

Chỉ có ngay đây, lúc này

Ánh trăng, gió lộng … đủ đầy nhân gian

%d người thích bài này: